Ons werk wordt gesteund door:
Meer informatie
Das opzetten - prepareren
Wetgeving

Zoals bijna iedereen wel weet is een das in Nederland een beschermde diersoort. In 1942 is de das beschermd verklaard in de jachtwet, in 1967 in de Natuurbeschermingswet en vervolgens sinds 1 april 2002 in de Flora- en faunawet. Deze wet richt zich op de bescherming van in het wild levende planten en dieren.

Met de komst van de Flora- en faunawet worden meer inheemse en uitheemse planten en dieren beschermd en is het beschermingsregime strenger geworden. Nieuw in de wet is dat dieren mede beschermd worden omdat hun bestaan op zichzelf waardevol is, zonder te kijken welk nut de dieren voor de mens kunnen hebben.
In de wet is onder meer bepaald dat men dassen niet mag verontrusten, doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende dassen.
Daarnaast is het niet toegestaan om nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen van dassen te beschadigen, te vernielen of te verstoren.
Verder is de handel in en het bezit van dassen en de producten daarvan aan strikte regels gebonden.

Wel kent de wet een stelsel van vrijstellingen, vergunningen en ontheffingen dat uitzonderingen op
deze verbodsbepalingen regelt. Deze uitzonderingen dienen onder meer specifieke maatschappelijke belangen zoals wetenschappelijk onderzoek en educatie. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen voor handel en liefhebberij vrijstelling of ontheffing te verkrijgen.

Het is volgens de Flora- en Faunawet dus verboden een das in Nederland opzettelijk te doden om deze vervolgens op te laten zetten (prepareren). In Nederland sterft echter jaarlijks ca. 20% van de totale dassenpopulatie in het verkeer. Omdat deze dassen niet opzettelijk zijn gedood mogen deze dassen wel worden opgezet.


Deze brochure
gaat in op de gevolgen van de wet voor de handel in en het bezitten van dieren en planten en het prepareren van dieren.
Dode das gevonden?

Als u een dode das heeft gevonden wordt u verzocht deze das eerst te melden.

Wilt u deze das vervolgens laten opzetten dan is het van belang even te kijken of deze niet in te verre staat van ontbinding is.
Een das is in te verre staat van ontbinding als:
> u voorzichtig aan de haren (bv. op de buik) trekt en deze laten los.
> u zachtjes met een vinger langs een ooglid wrijft en de haren laten los.
> het dier duidelijk een 'rottende' geur afgeeft.

Houd bij handelingen met dode dassen altijd rekening met het risico van besmetting.
Let op voor ongedierte. De vacht van een das kan vol teken zitten. Teken zijn overbrengers van o.a.
de ziekte van Lyme.

Is de das geschikt om op te laten zetten, dan moet u deze goed verpakken (handleiding DWHC).
Risico's bij het hanteren en verpakken van dode dassen zijn laag, mits u goede voorzorgsmaatregelen neemt. In het bijzonder dient u elk contact met bloed of lichaamsvloeistoffen van het dier vermijden, en voorkomen geprikt of gesneden te worden door bek, tanden, klauwen en gereedschap.


Vervolgens moet u op het politiebureau een (gratis) "Vervoersverklaring dood dier" ( I-40, formulieren, vervoersverklaring) halen waaruit blijkt dat:
a. de das kennelijk een natuurlijke dood is gestorven of kennelijk buiten schuld of medeweten van u de dood heeft gevonden dan wel kennelijk niet in strijd met de wetgeving van het land van herkomst is verkregen, en
b. u de das in uw bezit heeft, vervoert of aflevert met het oog op preparatie daarvan.
Op deze verklaring wordt de soortnaam, de door u gekozen preparateur en de aanvrager van de verklaring vermeld. De verklaring is drie dagen geldig en moet samen met de dode das bij de preparateur van uw keuze worden afgegeven. (Het is raadzaam van tevoren contact op te nemen met het politiebureau waar u de vervoersverklaring gaat halen).
Bewaren

Tot de aflevering bij een preparateur dient u de dode das in een vriezer te bewaren. Stop de das in een plastic zak (zonder kranten!) welke goed afsluitbaar is, bijvoorbeeld een dubbele vuilniszak.
Als u na de drie dagen nog steeds in het bezit bent van de das, bent u in overtreding van de Flora- en Faunawet en dus strafbaar.

De preparateur bevestigt na ontvangst van de das het voorgeschreven merkteken aan het dier en schrijft het in zijn register in. Als het preparaat klaar is, bevestigt de preparateur daaraan een nieuw merkteken, met hetzelfde nummers als het merkteken bij ontvangst.
Prepareren van dassen

Het prepareren van dassen mag geen commerciƫle activiteit zijn. De hoofdregel is dat voor het prepareren van dassen een prepareervergunning is vereist. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager met goed gevolg een preparateurexamen hebben afgelegd.
Onder prepareren wordt verstaan het behouden, conserveren van dode natuurlijke objecten. Vaak gaat het om het opzetten van een das. Er zijn echter meer vormen van prepareren dan opzetten, zo kan bijvoorbeeld ook het skelet van een das geprepareerd worden, of alleen de schedel. Ook het maken van een vloeistofpreparaat hoort bij het prepareren.
Hoe gaat het opzetten van een das in zijn werk?

Allereerst, het daadwerkelijke 'opzetten' van een das is maar een onderdeel van een hele serie handelingen die als doel hebben de dode das langdurig te kunnen behouden in zijn oorspronkelijke vorm. Vandaar dat men liever spreekt over prepareren, een betere term om dit hele proces samen te vatten.
Bij het prepareren worden alle inwendige, bederfelijke delen vervangen door andere materialen, zoals kunstschuim, houtwol, watten en dergelijke.
De schoongemaakte botten van de kop en poten worden met ijzerdraad, watten en klei in de oorspronkelijke vorm gemodelleerd. In de oogkassen worden passende glazen ogen geplaatst. De grondig schoongemaakte huid wordt ingestreken met een stof die latere insectenvraat door bijvoorbeeld motten tegengaat. Hierna begint het boeiende maar tijdrovende modelleren. Vaak worden de naakte huiddelen zoals oogringen en poten bijgekleurd met penseel of airbrush.

Meestal wordt een das opgezet op een ondergrond die overeenkomt met zijn natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld een nagemaakt stukje bos of een stronkje.

Het hoeft geen betoog dat het prepareren van een das een tijdrovende aangelegenheid is die naast het vakmanschap van de preparateur, ook een grondige kennis van de das en zijn natuurlijke omgeving vereist.

Er zijn vele factoren die bepalen of een das opgezet kan worden en of dat mogelijk extra werk met zich zal brengen. Zo zijn veel dassen die ter preparatie worden aangeboden verkeersslachtoffer. Vrijwel altijd zijn er dan botbreuken, vaak ook beschadigingen van de huid en bloedvlekken, dit moet hersteld worden bij het prepareren. Vooral in het najaar zijn dieren erg vet, hetgeen het prepareren sterk bemoeilijkt. Soms is een das erg vuil en moet dan gewassen worden. Tot slot zijn jonge dassen over het algemeen wat lastiger te prepareren. Mede hierdoor wordt de prijs van het preparaat bepaald.
Handhaving

In Nederland kunnen de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie, de douane en de marechaussee
u vragen aan te tonen dat u de das op legale wijze in bezit hebt, verhandelt of prepareert.
Indien blijkt dat de das in bezit is of verhandeld wordt zonder de juiste papieren dan kan deze in beslag worden genomen. De rechter kan boetes en/of gevangenisstraf opleggen voor het overtreden van de Flora en faunawet.
preparateursbedrijf Teurlincx
Erkende preparateurs

Gebroeders Teurlincx
Willaertplein 9
5654 LN  Eindhoven
Tel: 040-2514955
www.preparateur-teurlincx.nl
E-mail: gebr.teurlincx@chello.nl
Zoeken Zoeken
Home Home